Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy?

Wprowadzona na początku 2010 roku ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty rozszerzyła obligatoryjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w trakcie świadczeń zdrowotnych wynikających z obowiązków danego lekarza. Aktualnie swoim zasięgiem zaczęło ono obejmować wszystkich lekarzy oraz lekarzy dentystów sprawiających swój zawód na terytorium całego kraju.

Aktem szczegółowo określającym zakres obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 515, dalej „rozporządzenie”). Dniem w którym ubezpieczenie OC lekarzy staje się obligatoryjne jest dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia świadczenia czynności zawodowych.

Jaki zakres szkód obejmuje ubezpieczenie OC lekarzy?

Z wspomnianego rozporządzenia wynika iż, obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy swoim zakresem obejmuje szkody powstałe w skutek zaniechania lub działania osoby ubezpieczonej, do którego doszło w trakcie obowiązywania umowy mającej na celu ochronę ubezpieczeniową, w trakcie świadczenia usług zdrowotnych wynikających z obowiązków zawodowych. Zasięg ubezpieczenia nie obejmuje jedynie krzywd, które zostały wyrządzone przez ubezpieczonego po utracie prawa do wykonywania zawodów oraz w okresie kiedy ubezpieczony pozostaje zawieszony w prawach do wykonywania zawodu, które polegają na naruszeniu, zniszczeniu bądź straceniu rzeczy, polegających na regulowaniu umownych kar, a także zaistniałych na skutek działań wojennych, aktów terroru oraz zamieszek i rozruchów. Wszystkie pozostałe szkody, które powstały w wyniku świadczenia usług zdrowotnych wynikających z obowiązków zawodowych, bez perspektywy do umownego ograniczenia do wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy podlegają ubezpieczeniu OC lekarzy.

Od czego zależą składki i minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC lekarzy?

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy definiowane przez rozporządzenie różnią się od siebie i są zależne od specjalizacji jaką trudni się dany lekarz. Wartości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC, zawieranego na okres nie przekraczający 12 miesięcy, mieszczą się w przedziale od 25 tysięcy euro do nawet 100 tysięcy euro. Największe sumy gwarancyjne dotyczą specjalizacji takich jak chociażby ginekologia, onkologia kliniczna, anestezjologia, a także zdecydowanej większości chirurgów.

Wprowadzone rozporządzenie informuje, iż koszty wynikające z zakupu ubezpieczenia OC ponosić będą lekarze. Wysokość składki, podobnie jak suma gwarancyjna, zależna będzie od specjalizacji pełnionej przez lekarza. Dodatkowe koszty wynikające z obowiązku posiadania przez lekarzy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej mają na celu przyniesieniem korzyści medykom w postaci zabezpieczenia ich majątku. Wielkość składek nie jest bowiem tak ogromna jak wielkość odszkodowania do wypłaty którego zobligowany byłby lekarz w przypadku popełnienia błędu lekarskiego.

Obowiązkowe OC lekarzy korzystne także dla pacjentów

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy korzystne jest nie tylko dla posiadających je medyków, ale także dla ich pacjentów. Uregulowane rozporządzeniem, wysokie minimalne sumy ubezpieczenia, przekładają się na wysokość potencjalnie wypłacanych odszkodowań poszkodowanym w wyniku popełnia błędu lekarskiego. Ponadto pacjenci posiadają większe możliwości egzekwowania należnego im odszkodowania ponieważ wypłatą świadczenia zajmie się nie lekarz lub placówka lecznicza, a zakład ubezpieczeniowy.

Rekomendowane artykuły