Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych

Pomimo prowadzenia działalności radcowskiej i adwokackiej przez prawników w ramach kancelarii prawniczych – odpowiedzialność z zakresu szkód powstałych na skutek ich działania ponoszona jest indywidualnie. Z tego tytułu to na każdym radcy prawnym – nie na kancelarii, w której jest zatrudniony – ciąży obwiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Prawny obowiązek radcowskiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Polski prawodawca jednoznacznie – na mocy ustawy o radcach prawnych oraz wydanego do niej, wykonawczego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych – wskazuje na konieczność posiadania przez każdego radcę prawnego obowiązkowego pakietu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania zawodu.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC radców prawnych

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroniące radców prawnych obejmuje wszystkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone podczas wykonywania przez niego czynności zawodowych lub jego zaniechań związanych z przeprowadzanymi z udziałem radcy prawnego czynnościami, do których zaliczyć możemy świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, instytucjom, jednostkom organizacyjnym czy podmiotom gospodarczym

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroniące radców prawnych obejmuje wszystkie szkody, jakie mogą zostać wyrządzone podczas wykonywania przez niego czynności zawodowych lub jego zaniechań związanych z przeprowadzanymi z udziałem radcy prawnego czynnościami, do których zaliczyć możemy świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, instytucjom, jednostkom organizacyjnym czy podmiotom gospodarczym. Ochrona ubezpieczeniową nie są objęte porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego.

Wyłączenia przedmiotowe ubezpieczenia radców prawnych

Bardzo szeroki zakres obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez radcę prawnego:

  • polegających na wyrządzeniu szkód materialnych, w tym uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty mienia wyrządzonych w stosunku do małżonka, wstępnych i zstępnych radcy prawnego, jego rodzeństwa, osób wobec niego powinowatych w tej samej linii lub stopniu, pozostających z nim w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu,
  • polegających na wyrządzeniu szkód materialnych, w tym uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty mienia wyrządzonych w stosunku do wspólnika ubezpieczonego radcy prawnego,
  • po skreśleniu z listy radców prawnych, w okresie zawieszenia w prawie do wykonywaniu zawodu radcy prawnego, z wyjątkiem szkód, które stanowiły następstwo czynności lub zaniechań związanych z wykonywaniem zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem,
  • wskutek działań wykonywanych w stanie wojennym, podczas działań wojennych, rozruchów, zamieszek lub uznanych jako aktu terroru.

Wyłączenia dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej stanowią zamknięty katalog zamieszczony w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych oraz w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Gwarancje ubezpieczeniowe odpowiedzialności cywilnej radców prawnych


Posiadanie ubezpieczenia radców prawnych od iExpert jest spełnieniem ustawowego obowiązku, warunkującego możliwość podjęcia działalności. Stanowi zabezpieczenie ryzyka związanego z podejmowanymi czynnościami, zabezpiecza interesy radcy prawnego oraz zwiększa jego wiarygodność w odniesieniu do Klientów. Minimalna suma gwarancyjna, na jaką powinno opiewać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych to równowartość 50 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. W przypadku wyrządzenia szkody przez radcę prawnego związanej z prowadzoną przez niego działalnością zawodową – z jego polisy ubezpieczeniowej pokrywane będą odszkodowania wobec osób poszkodowanych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadające w swojej ofercie ubezpieczenia ochrony cywilnej radców prawnych umożliwiają rozłożenie płatności składki na raty, dodatkowo – istniej możliwość uzupełnienia minimalnego, obowiązkowego ubezpieczenia o dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe, które zapewnia dodatkowe wsparcie, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń przewyższających kwotę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz może rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

 

Rekomendowane artykuły